MontOlympe webáruház – Általános szerződési Feltételek és Vásárlási Feltételek

MontOlympe webáruház – Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési- és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://montolympekozmetikumok.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:http://montolympekozmetikumok/aszf-vasarlasi-feltetelek.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Qualitycenter Kft.

A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Budai hegy tanya 22/F

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@montolympe.hu

Cégjegyzékszáma: 03 09 112242

Adószáma: 13432760-2-03

Telefonszáma: +36 30 164 6546

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: A kozmetikai termékek regisztrációs számai ezen a linken elérhetők.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve: Profitárhely Kft.

 

 1. Meghatározások

 

Az alábbi Szabályzatban nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1.            Felhasználó – minden személy, aki a webáruházat, vagy a webáruházban elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi.

2.2.            Ügyfél – minden természetes személy, aki betöltötte a 14. életévét (ha a személy nem töltötte be a 18. életévét, akkor a szerződés kötéséhez szükséges a törvényes képviselője), aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni a Szolgáltatóval, és nem végez gazdasági tevékenységet.

2.3.            Fél – Ügyfél vagy MontOlympe.

2.4.            Felek – Ügyfél, valamint MontOlympe együttesen.

2.5.            Internetes áruház – a weboldal egy része, amely lehetővé teszi a MontOlympe és az Ügyfél közötti szerződés megkötését az Internetes Áruházban meghirdetett Termékekre vonatkozóan, amely többek között a Terméklapot is tartalmazza.

2.6.            Terméklap – egy aloldal az Internetes Áruházban, amelyen a Termékek bemutatásra kerülnek, valamint itt található az a gomb, amelyre kattintva az Áru a bevásárlókosárba kerül.

2.7.            Bevásárlókosár – az Internetes Áruház egyik funkciója, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a kedvezmény kódszámának beírását, valamint a megrendeléssel kapcsolatos beállítások és adatok módosítását, mint amilyen a Termék darabszáma, szállítási cím, számlázási adatok, szállítás módja, fizetési mód.

2.8.            Hírlevél – elektronikus üzenet, amelyet a MontOlympe küld azon Felhasználóknak, akik hozzájárultak ilyen hírlevél fogadásához.

2.9.            Ügyfélprofil – Szolgáltató weboldalán történő regisztráció során a Felhasználó által közölt adatok adatbázisa, amely felhasználónévvel és jelszóval van ellátva. A profil lehetővé teszi a Felhasználónak a megrendelések szállítási címeinek mentését, tárolását. Profil létrehozása a weboldalon a Felhasználó által történő regisztrációs adatlap kitöltése és elfogadása során történik. Az oldalon található kérdőív kitöltése után a Felhasználó a mentés gombra való kattintással megerősíti és a visszaigazoló e-mailben található link segítségével aktiválja a profilját, amelyről a MontOlympe visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak.

2.10.       Áru – az Internetes Webáruházban vagy a Csomagküldő Szolgálatnál elérhető termékek.

2.11.       Vásárlási feltételek – a vásárlás általános feltételei elérhetőek az alábbi oldalon: http://montolympekozmetikumok.hu/aszf-vasarlasi-feltetelek

2.12.       Teljesítés – az Ügyfél által kifizetett termékek kézbesítése (a megrendelt termékeket átvételkor fizetheti ki).

 

 1. Alapvető rendelkezések:

3.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.2.            A jelen Szabályzat 2017. május 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

3.3.             A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak –, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

3.4.            A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A weboldal használatához szükséges technikai feltételek

4.1.       A weboldal használatához szükséges olyan eszköz, amely biztosítja az internet kapcsolatot (pl. számítógép, telefon), valamint megfelelő böngésző (javasoljuk a Mozilla Firefox 15.0-t, vagy frissebb verziót), a weboldal néhány funkciójának használatához a biztonságos adatátvitel érdekében szükség van SSL protokollra, illetve Java Scriptre, a cookie-k engedélyezésére, esetleg Flash-re.

4.2.       A webáruház speciális funkcióinak használatához szükséges felhasználói profil létrehozása, valamint a jelen Szabályzat elfogadása.

4.3.       A MontOlympe fenntartja a jogot a szolgáltatások technikai teljesítésének megváltoztatására, a fennálló jogosultságait és kötelezettségeit szem előtt tartva, s mindezt a technikai lehetőségeinek megfelelően, kijelenti, hogy ezek a változások nem fogják negatívan befolyásolni a szolgáltatás minőségét, valamint nem érintik a Felek jogait és kötelezettségeit.

 

 1. Az elektronikus szerződés

5.1.       A szerződés az elektronikus szolgáltatásról a MontOlympe (Szolgáltató) és a Felhasználó között köttetik, miután a Felhasználó kitöltötte a regisztrációs adatlapot a Webáruházban, létrehozta a Felhasználói profilját és aktiválta azt a MontOlympe által küldött visszaigazoló e-mailben az aktiváló gombra való kattintással.

5.2.       A szerződés határozatlan időre köttetik.

5.3.       A Felhasználó bármikor felmondhatja az elektronikus szolgáltatásról szóló szerződést indoklás nélkül.

5.4.       A Felhasználó felmondhatja a szerződést a profilja törlésével, vagy a MontOlympe felé jelzett törlési kérelemmel. A törlés kérelmének jelzése esetén a MontOlympe a kérést a beérkezéstől számított 14 napon belül teljesíti.

5.5.       A MontOlympe megalapozott okok esetén felmondhatja a szerződést, erről a Felhasználót 14 nappal a felmondás előtt az ügyfél által megadott e-mail címre kiküldött levélben értesíti.

5.6.       A MontOlympe -nak joga van azonnal elállni a szerződéstől, amennyiben a jelen szabályzat valamely pontját az Ügyfél megszegi, és MontOlympe felszólítása után 2 munkanappal sem szünteti meg az ilyen magatartását.

 

 1. A weboldalon elérhető szolgáltatások

A MontOlympe a Webáruházon keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtja:

6.1.       információadás a Termékekről és a MontOlympe szolgáltatásairól az Ügyfeleknek,

6.2.       lehetőség biztosítása az Ügyfeleknek a termékek és MontOlympe szolgáltatásainak megismerésére,

6.3.       az Ügyfél profiljának fenntartása,

6.4.       hírlevél küldése,

6.5.       rendelések leadásának lehetővé tétele,

6.6.       a Webáruházban elérhető termékek megvásárlása,

Részletes információk a szerződéstől való elállás jogáról, a reklamációról, a megrendelt áruk szállításának módjáról és idejéről, fizetési lehetőségekről, a Vásárlási feltételek szabályzatban találhatók.

 

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

7.1.            A megvásárolható termékek körét a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza:http://montolympekozmetikumok.hu/aszf-vasarlasi-feltetelek

 

 1. Rendelés menete, szállítási és fizetési feltételek

8.1.            A rendelés menetét a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: http://montolympekozmetikumok.hu/aszf-vasarlasi-feltetelek

 

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

9.1.            A megrendelések feldolgozásának leírását a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: http://montolympekozmetikumok.hu/aszf-vasarlasi-feltetelek

 

 1. Elállás joga

10.1.        Az elállási jog részletes szabályait és gyakorlásának feltételeit a Szolgáltató Vásárlási Feltételek szabályzata tartalmazza: http://montolympekozmetikumok.hu/aszf-vasarlasi-feltetelek

 

 1. Szavatosság

11.1.        Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult.  Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

11.2.        A szavatossági idő alatt felmerült, szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

11.3.        A szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott távszámlát. Igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt szállítólevél is tartalmazhat szavatossági feltételeket.

11.4.        Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

 1. Vegyes Rendelkezések

12.1.        Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

12.2.        Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.3.        Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

12.4.        Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

 1. Panaszkezelés rendje

13.1.        Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

13.2.        Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

13.3.        Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 1. Felelősség kizárás

14.1.        Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget.

14.2.        Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

14.3.        Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

14.4.        Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

14.5.        A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

14.6.        Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

14.7.        Az weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.

 

 1. Szerzői jogok

15.1.        A weboldalt megtekintő és használó felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

15.2.        A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.

15.3.        Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.

15.4.        A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.

15.5.        A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

15.6.        Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

15.7.        A Montolympe név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

15.8.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

 1. Adatvédelem

A MontOlympe adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://montolympekozmetikumok.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

 

MontOlympe webáruház – Vásárlási Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen szabályzat hatálya Szolgáltató weblapján (http://montolympekozmetikumok.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen szabályzat folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://montolympekozmetikumok.hu/aszf-vasarlasi-feltetelek, továbbá csak Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szabályzattal együtt érvényes, mely elérhető a következő weboldalról: http://montolympekozmetikumok.hu/aszf-vasarlasi-feltetelek.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Qualitycenter Kft.
A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Budai hegy tanya 22/F
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@montolympe.hu
Cégjegyzékszáma: 03 09 112242
Adószáma: 13432760-2-03
Telefonszáma: +36 30 164 6546
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: A kozmetikai termékek regisztrációs számai ezen a linken elérhetők.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Profitárhely Kft.

2. MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK KÖRE

2.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.2. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

2.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, változtatás jogát Szolgáltató fenntartja.

3. RENDELÉS MENETE

3.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

3.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

3.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

3.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a böngésző „frissítés” ikonra kattint a Felhasználó.

3.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

3.5.1. Fizetési módok:

• A webáruházban vásárolt termékért a vevő a következő módon fizethet:

o utánvétellel a termék átvételekor

o rendelés véglegesítésekor online bankkártyával

• A csomagküldő-szolgálatnál vásárolt termékért a vevő postai utánvétellel fizet (a termék átvételekor).

3.5.2. Szállítási költség:

• A termék kézbesítése a vevő által választott úton történik:
o postai kézbesítőn keresztül (MPL).

• A terméket a megrendelésben meghatározott kézbesítési címre szállítjuk. A MontOlympe nem felelős a sikertelen kézbesítésért illetve késve szállított termékért, mely a vevőnek felróható, azáltal, hogy helytelenül vagy pontatlanul adta meg a kézbesítési címet.

• A termék kézbesítése postai szolgálattal az előírásoknak megfelelően a feladás napjától számított 5-10 munkanapon belül történik.

• A webáruházon keresztül vásárolt termék egyszeri szállítási és kezelési kӧltsége a megrendelt termék értékétől függően 1490 Ft, 20000 Ft feletti vásárlás esetén pedig ingyenes. Postai szolgáltatás esetében és eltérő rendelkezés hiányában (pl. különleges akciók esetében). Ezen díj a költségek csak egy részét fedezi, a költségek további részét a MontOlympe állja.

• Amennyiben a megrendelés összege meghaladja az 20000 Ft-ot, a szállítási és kezelési költséget teljes mértékben az MontOlympe állja.

• Amennyiben a termék szállítása logisztikai illetve technikai okok miatt tӧbb szakaszban történik, a vevő a szállítási és kezelési költségeket csak egyszer viseli.

3.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

3.8. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató csak elektronikus távszámlát küldjön részére. A távszámla olyan elektronikus és a hatóságok által elfogadott formátumú hiteles számla, amely Felhasználó által megadott e-mail címen link segítségével egyszer letölthető és nyomtatható 7 napon keresztül. Amennyiben Felhasználó elmulasztotta a számla letöltését egyszeri újraküldése igényelhető. Az elektronikus távszámla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.

3.9. Az elállási jogról és a szavatosságról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

3.10. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

3.11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

3.12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

4. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

4.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

4.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5-10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

4.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

4.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

5. ELÁLLÁS JOGA

5.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

5.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.3. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

5.4. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót kozmetikumok esetén, amennyiben a terméket kibontotta, a védőfóliát eltávolította. Az elállási jogot ilyen termékek esetén Felhasználó csak az eredeti csomagolás, és a termék sértetlensége esetén gyakorolhatja. FONTOS, hogy az elállási jog kozmetikai termékekre korlátozottan vonatkozik. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ e) bekezdése szerint olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Azaz, ezen termékek esetében az elállási jog akkor érvényesíthető, ha a vevő bontatlanul, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza az eladóhoz.

5.5. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

5.6. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

5.7. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi az árukat.

5.8. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

5.9. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.10. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

5.11. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

5.12. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el.

5.13. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

5.14. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

6. PANASZKEZELÉS RENDJE

6.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

6.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

6.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7. WEBSHOP AJÁNDÉKOK

7.1. Promóciók illetve egyéb akciók keretében a vásárláshoz nyújtott MontOlympe ajándékokat, emléktárgyakat illetve más reklámtárgyakat a vevő az adott hónapban csak egyszer igényelheti függetlenül az adott hónapban lebonyolított vásárlások számától. A MontOlympe a saját belátása szerint jogosult a vevőt akár nagyobb mennyiségű ajándékkal, emléktárggyal illetve más reklámtárggyal megajándékozni.

7.2. Amennyiben a vevő a szerződéstől eláll, illetve a megvásárolt terméket visszaküldi, a MontOlympe jogosult visszakérni a megvásárolt termékhez nyújtott ajándékot, emléktárgyat vagy más reklámtárgyat.

8. A VISZONTELADÁS TILALMA

8.1. A MontOlympe termékek kizárólag a fogyasztók igényeit hivatottak kielégíteni és csak az MontOlympe terjesztési hálózaton belül árusíthatók. Ezért minden, e hálózaton kívüli, elsősorban az interneten való értékesítés céljából végzett vásárlás vagy egyéb beszerzés tilos.

9. ADATVÉDELEM

9.1. A MontOlympe adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://montolympekozmetikumok.hu/adatvedelmi-szabalyzat/